आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
२८, क्विन्स गार्डन, पुणे ४११००१
दूरध्वनी: ०२०-२६३३ २३८०, ०२०-२६३६ ०९४१, ०२०-२६३३ २३८०
फॅक्स: ०२०-२६३६ ००२६
ई-मेल: fra.act05@gmail.com