आदिवासी संशोधन और विकास संस्था, पुणे
२८, क्विन्स गार्डन, पुणे ४११००१
टेलीफोन: ०२०-२६३३२३८०, ०२०-२६३६०९४१, ०२०-२६३३२३८०
फॅक्स: ०२०-२६३६००२६
ई-मेल: fra.act05@gmail.com